Organ- och vävnadsdonation är en nödvändig förutsättning för transplantationsverksamheterna och viktig del av sjukvården som finns i Södra sjukvårdsregionen.

Södra regionen är den enda sjukvårdsregion i Sverige som sedan flera år tillbaka har två styrgrupper för organisationen av detta; en för organdonation och en för vävnadsdonation. Båda styrgrupperna har som syfte att främja och stärka donationsverksamheten i vår region. I båda grupperna ingår representanter från transplantations- och donationssidan vilket ger en bredd och styrka i kompetens inom hela donations- och transplantationsprocessen.

Syftet med vår webbplats är att på ett enkelt sätt sprida kunskap kring arbetet med organ- och vävnadsdonation i Södra sjukvårdsregionen. Här kan man bland annat läsa om våra verksamheter, syfte, ansvar och målgrupper. Styrdokument, aktuell statistik och information om vad som är på gång i Södra sjukvårdsregionen finns också tillgängligt.


Aktuellt

Rekord för antal organdonationer i Södra sjukvårdsregionen under 2016

Aldrig förr har så många organdonationer genomförts i Södra sjukvårdsregionen

Hos drygt 75 % av medicinskt möjliga avlidna organdonatorer framkom en positiv viljeyttring. Detta möjliggjorde att man i 38 fall genomfördes donationsprocessen fram till donationsoperation. I sex fall av dessa fick man dock avbryta operationen pga av sent upptäckta/identifierade medicinska kontraindikationer.

32 donationsfall fullföljdes och drygt 120 organ tillvaratogs genom dessa donationer, donatorerna var mellan 44 och 80 år (medianålder 63). Detta är en ökning med 60 % fler organdonatorer i regionen jämfört med 20 under 2015.

På Transplantationsenheten SUS Malmö genomfördes under 2016 totalt 76 njurtransplantationer; 51 från avliden givare och 25 med levande givare.

På Thoraxkirurgiska enheten SUS Lund genomfördes totalt 55 thoraxtransplantationer, vilket är fler än något år tidigare; 33 hjärttransplantation och 22 lungtransplantationer.