Organ- och vävnadsdonation är en nödvändig förutsättning för transplantationsverksamheterna och viktig del av sjukvården som finns i Södra sjukvårdsregionen.

Södra regionen är den enda sjukvårdsregion i Sverige som sedan flera år tillbaka har två styrgrupper för organisationen av detta; en för organdonation och en för vävnadsdonation. Båda styrgrupperna har som syfte att främja och stärka donationsverksamheten i vår region. I båda grupperna ingår representanter från transplantations- och donationssidan vilket ger en bredd och styrka i kompetens inom hela donations- och transplantationsprocessen.

Syftet med vår webbplats är att på ett enkelt sätt sprida kunskap kring arbetet med organ- och vävnadsdonation i Södra sjukvårdsregionen. Här kan man bland annat läsa om våra verksamheter, syfte, ansvar och målgrupper. Styrdokument, aktuell statistik och information om vad som är på gång i Södra sjukvårdsregionen finns också tillgängligt.


 Aktuellt

Nytt rekord för antal organdonationer redan i september

Från årsskiftet t o m den 30 september 2017 har 36 organdonationer genomförts i Södra sjukvårdsregionen, vilket innebär att vi redan passerat fjorårets rekord på 32 fullföljda donationsfall för hela året!

Totalt 168 organ har tillvaratagits genom dessa donationer, januari-september 2017.
Donatorernas ålder har varit 3-79 år.

Hos drygt 75 % av medicinskt möjliga avlidna organdonatorer framkom en positiv viljeyttring. Detta möjliggjorde att man i 37 fall genomfördes donationsprocessen fram till donationsoperation. I ett fall av dessa fick man dock avbryta operationen pga av sent upptäckta/identifierade medicinska kontraindikationer.

På Transplantationsenheten SUS Malmö har t o m tredje kvartalet genomfört totalt 70 njurtransplantationer; 57 från avliden givare och 13 med levande givare.

DCD-projektet: Ökade möjligheter till donation och transplantation

Trots en hög donationsvilja hos befolkningen finns en brist som innebär att människor varje år avlider i väntan på organ. Långt fler patienter kan få hjälp med en ny donationsform, DCD.

Vävnadsrådet: Ökade möjligheter till donation och transplantation

Mer information om DCD-projektet