Organ- och vävnadsdonation är en nödvändig förutsättning för transplantationsverksamheterna och viktig del av sjukvården som finns i Södra sjukvårdsregionen.

RAG organdonation (sjukvårdsregional arbetsgrupp) och Styrgruppen för vävnadsdonation har som syfte att främja och organisera donationsverksamheten i vår region. 

Syftet med vår webbplats är att på ett enkelt sätt sprida kunskap kring arbetet med organ- och vävnadsdonation i Södra sjukvårdsregionen. Här kan man bland annat läsa om våra verksamheter, syfte, ansvar och målgrupper. Styrdokument, aktuell statistik och information om vad som är på gång i Södra sjukvårdsregionen finns också tillgängligt.


Aktuellt

Revideringar i Nationella Donationspärmar - lag- och föreskriftsändringar 1 juli respektive 1 september

Under hösten skickas revideringarna i Nationella Donationspärmarna DBD och DCD ut till donationsansvariga i respektive region.

Ändringar i Lag om transplantation m.m (SFS 1995:831) träder i kraft 1 juli 2022

De nya reglerna innebär kortfattat:

  • Tydligare regler kring hur fortsatt intensivvård får gå till för att göra fler donationer möjliga
  • Närståendevetot tas bort. Det är istället den enskildes inställning till donation som ska vara avgörande. De närstående är fortsatt en viktig informationskälla.
  • Beslutsoförmögna vuxna undantas då de inte har haft möjlighet att fatta ett eget beslut i frågan om donation.

För mer information om vad det nya regelverket innebär hänvisar vi till:

Revidering av Föreskrifterna om bestämmande av människans död (SOSFS 2005:10).
Revidering av protokollet samt stöd vid bestämmande av människans död färdigställs nu och träder i kraft 1 september 2022.

Ny regional donationsansvarig läkare (RDAL)

Organdonation är en av flera verksamheter som regionerna i Södra sjukvårdsregionen gemensamt finansierar. I uppdraget ingår regional donationsansvarig läkare (RDAL) och regional donationsansvarig sjuksköterska (RDAS).

Den 1 maj 2022 tillträdde Joakim Ahvenainen tjänsten som RDAL efter Mårten Unnerbäck som nyligen lämnat. Joakim är specialist i anestesi och intensivvård och överläkare på anestesikliniken i Växjö, där han arbetat sedan 2002. Under åren 2007 till 2020 var Joakim lokal donationsansvarig läkare i Region Kronoberg. Joakim ingår idag i anestesiklinikens ledning. Som RDAL kommer Joakim att arbeta nära Ulrika Peetz-Hansson, IVA-sjuksköterska på Helsingborgs lasarett, som sedan flera år är RDAS.

Snart kan fler personer få donerade njurar

Från och med 2021 kan nya grupper av patienter donera sina njurar när de avlider. SVT Helsingborg har intervjuade regional donationsansvarig sjuksköterska i Södra sjukvårdsregionen, Ulrika Peetz-Hansson.
TV-klipp och artikel (svt.se)