Organ- och vävnadsdonation är en nödvändig förutsättning för transplantationsverksamheterna och viktig del av sjukvården som finns i Södra sjukvårdsregionen.

Södra regionen är den enda sjukvårdsregion i Sverige som sedan flera år tillbaka har två styrgrupper för organisationen av detta; en för organdonation och en för vävnadsdonation. Båda styrgrupperna har som syfte att främja och stärka donationsverksamheten i vår region. I båda grupperna ingår representanter från transplantations- och donationssidan vilket ger en bredd och styrka i kompetens inom hela donations- och transplantationsprocessen.

Syftet med vår webbplats är att på ett enkelt sätt sprida kunskap kring arbetet med organ- och vävnadsdonation i Södra sjukvårdsregionen. Här kan man bland annat läsa om våra verksamheter, syfte, ansvar och målgrupper. Styrdokument, aktuell statistik och information om vad som är på gång i Södra sjukvårdsregionen finns också tillgängligt.


Aktuellt

Revideringar i Nationella Donationspärmar - lag- och föreskriftsändringar 1 juli respektive 1 september

Under hösten skickas revideringarna i Nationella Donationspärmarna DBD och DCD ut till donationsansvariga i respektive region.

Ändringar i Lag om transplantation m.m (SFS 1995:831) träder i kraft 1 juli 2022

De nya reglerna innebär kortfattat:

  • Tydligare regler kring hur fortsatt intensivvård får gå till för att göra fler donationer möjliga
  • Närståendevetot tas bort. Det är istället den enskildes inställning till donation som ska vara avgörande. De närstående är fortsatt en viktig informationskälla.
  • Beslutsoförmögna vuxna undantas då de inte har haft möjlighet att fatta ett eget beslut i frågan om donation.

För mer information om vad det nya regelverket innebär hänvisar vi till:

Revidering av Föreskrifterna om bestämmande av människans död (SOSFS 2005:10).
Revidering av protokollet samt stöd vid bestämmande av människans död färdigställs nu och träder i kraft 1 september 2022.

Ny regional donationsansvarig läkare (RDAL)

Organdonation är en av flera verksamheter som regionerna i Södra sjukvårdsregionen gemensamt finansierar. I uppdraget ingår regional donationsansvarig läkare (RDAL) och regional donationsansvarig sjuksköterska (RDAS).

Den 1 maj 2022 tillträdde Joakim Ahvenainen tjänsten som RDAL efter Mårten Unnerbäck som nyligen lämnat. Joakim är specialist i anestesi och intensivvård och överläkare på anestesikliniken i Växjö, där han arbetat sedan 2002. Under åren 2007 till 2020 var Joakim lokal donationsansvarig läkare i Region Kronoberg. Joakim ingår idag i anestesiklinikens ledning. Som RDAL kommer Joakim att arbeta nära Ulrika Peetz-Hansson, IVA-sjuksköterska på Helsingborgs lasarett, som sedan flera år är RDAS.

Snart kan fler personer få donerade njurar

Från och med årsskiftet kan nya grupper av patienter donera sina njurar när de avlider. SVT Helsingborg har intervjuat regional donationsansvarig sjuksköterska i Södra sjukvårdsregionen, Ulrika Peetz-Hansson.
TV-klipp och artikel (svt.se)

Nu är Nationella Donationspärmen DBD här!

Det är första gången sedan Donationspärmen introducerades i mitten på 80-talet som det blir en nationell pärm. Fram till nu har den funnits i tre varianter. Den nya pärmen innehåller några regionala anpassningar, men har i princip samma innehåll och likadant utseende i hela landet.

Pärmen är framtagen av Transplantationskoordinatorerna i Sverige/NNTO i samverkan med bland andra regionalt donationsansvariga, Nationella EHDEP-gruppen och transplantationskirurger.

Syftet är att den ska fungera som handlingsplan under en donationsprocess, genom nationell samordning, enhetlighet, kvalité samt underlätta för användarna. Översyn och uppdateringar kommer att ske årligen och vid behov.

Nationell donationspärm DBD för Södra sjukvårdsregionen

Samarbete för att förbättra förebyggande njursjukvård och öka antalet transplantationer

Antalet patienter i behov av dialys kan minska med en bättre förebyggande njursjukvård och fler transplantationer. Som en del i arbetet arrangerades två regiondagar på temat Transplantation och njurmedicin i Malmö 23-24 oktober, för alla som är verksamma inom området i Södra sjukvårdsregionen.

Transplantationsverksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö har utvecklats de senaste åren. Målet är att öka andelen patienter som transplanteras innan de blir så sjuka att de behöver dialys. För att öka transplantationerna måste antalet levande donatorer bli fler. Under 2019 har man därför byggt upp en struktur med donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på alla sjukhus som utreder donationer i Södra sjukvårdsregionen.

Läs hela artikeln

DCD-projektet: Ökade möjligheter till donation och transplantation

Trots en hög donationsvilja hos befolkningen finns en brist som innebär att människor varje år avlider i väntan på organ. Långt fler patienter kan få hjälp med en ny donationsform, DCD.

Donationsprocessen (socialstyrelsen.se)

Ökade möjligheter till donation och transplantation (vavnad.se)

Mer information om DCD-projektet