Södra sjukvårdsregionen

Vårdriktlinjer

Här finns vårdriktlinjer som tagit fram av de tidigare sjukvårdsregionala medicinska kunskapsgrupperna (idag benämnda RPO). Vårdriktlinjerna är godkända av styrgruppen för kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen (SKS-R) men måste för att gälla i respektive region fastställas enligt respektive regions rutiner. På sikt kommer kunskapsstöd från det nationella kunskapsstyrningssystemet att ersätta dessa vårdriktlinjer, som då fasas ut. När ett nationellt vårdprogram eller vårdförlopp tagits fram hänvisar vi istället till dem, som publiceras på webben NKK, nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Mer information finns på:
Kunskapsstöd inom systemet för kunskapsstyrning (kunskapsstyrningvard.se)


Hjärt- och kärlsjukdomar

Venös tromboembolism (pdf) – giltigt till 2023-12-31

Uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm (pdf) – giltigt till 2023-12-31

Nydebuterad hjärtsvikt (kunskapsstyrningvard.se)


Njur- och urinvägssjukdomar

Palliativ njurmedicin (pdf) – giltigt till 2021-06-13

Systemisk vaskulit (pdf) – giltigt till 2021-12-31

Kronisk njursjukdom – tidig upptäckt och behandling – giltigt till 2024-09-23


Rörelseorganens sjukdomar

Inom nationellt system för kunskapsstyrning finns framtaget vårdförlopp för höftledsartros:
Vårdförlopp höftledsartros (kunskapsstyrningvard.se)
Till det nationellt beslutade vårdförloppet kommer det att ske lokala anpassningar i de regioner som ingår i Södra sjukvårdsregionen.