Södra sjukvårdsregionen

Vårdriktlinjer

Här hittar du giltiga vårdriktlinjer som tagit fram av den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsorganisationen. Vårdriktlinjerna är godkända av styrgruppen för kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen (SKS-R) men måste för att gälla i respektive region fastställas enligt respektive regions rutiner.


Hjärt- och kärlsjukdomar

Kronisk hjärtsvikt (pdf) – giltigt till 2021-01-31

Venös tromboembolism (pdf) – giltigt till 2023-12-31

Uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm (pdf) – giltigt till 2023-12-31


Njur- och urinvägssjukdomar

Palliativ njurmedicin (pdf) – giltigt till 2021-06-13

Systemisk vaskulit (pdf) – giltigt till 2021-12-31

Tidig upptäckt och initial utredning av kronisk njursjukdom – giltigt till 2021-01-31


Rörelseorganens sjukdomar

Inom nationellt system för kunskapsstyrning finns framtaget vårdförlopp för höftledsartros:
Vårdförlopp höftledsartros (kunskapsstyrningvard.se)
Till det nationellt beslutade vårdförloppet kommer det att ske lokala anpassningar i de regioner som ingår i Södra sjukvårdsregionen.