Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Prevention och rådgivning

I Yrkes- och miljödermatologiska avdelningens uppdrag ligger att verka för en säkrare miljö avseende hudproblem både på arbetet och i miljön. Vi tar gärna emot frågor från eller ger information till arbetsgivare, skyddsombud, branschorganisationer och patientgrupper. Kan inte vi ge svaret kan vi kanske förmedla kontakt så att Ni får svar på Er fråga.

Då arbetstagare remitteras till oss om man misstänker en arbets- eller miljörelaterad orsak till hudsjukdom så träffar vi många individer i arbetsför ålder som arbetar på de mest olika ställen. För att vi skall kunna utreda individen rätt och för att vi bättre skall förstå arbetsmiljön gör vi ibland arbetsplatsbesök. Genom arbetsplatsbesöken kan vi också lättare ge råd om prevention och möjliga skyddsåtgärder om vi hittar riskmoment i arbetet. När vi gör våra arbetsplatsbesök försöker vi verka för att individen som undersöks, eventuellt skyddsombud och närmaste chef kan medverka. Vi besöker arbetsplatsen med läkare och kemist och ibland följer vår kurator med.

Har Du som arbetsgivare eller arbetstagare frågor om ett planerat arbetsplatsbesök finns alltid möjlighet att diskutera detta antingen via telefon innan arbetsplatsbesöket eller vid arbetsplatsbesöket. Ibland uppkommer situationer då flera individer har hudproblem på en arbetsplats och man inte säkert vet varför. Vår avdelning har då möjlighet att undersöka flera individer på arbetsplatsen för att kunna säkerställa om hudproblemen förorsakas av miljön.

Om Du önskar kontakt med oss når du oss lättast genom:

ymderm.malmo.sus@skane.se