Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Arbetsplatsbesök

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen utreder kontaktallergier som misstänks orsakas av yrkes- eller miljöexponering. Utredningen består vanligen av läkarbesök, lapptestning (epikutantestning) och laboratorieanalyser.

I vissa fall behöver testningen av patienten kompletteras med ett arbetsplatsbesök. På arbetsplatsbesöket deltar alltid patientansvarig läkare och en kemist. Ibland deltar även personal ur annan yrkeskategori, till exempel kurator, sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker. Arbetsplatsbesöken görs alltid i samråd med patienten och med arbetsledningen på arbetsplatsen. Vid behov och om det är möjligt kan prover tas från material som patienten kommer i kontakt med i sitt arbete.

Syftena med arbetsplatsbesöken är flera:

  • Att kartlägga om det finns något i patientens arbetsmiljö som inte har framkommit tidigare under utredningen, och som kan misstänkas orsaka patientens problematik.
  • Att delge kunskap om hur patienten kan undvika hudreaktioner genom exempelvis förändrat arbetssätt, användning av korrekt skyddsutrustning eller om möjligt utbyte av produkter.
  • Att inhämta kunskap om arbetsmiljön på den aktuella arbetsplatsen.

Syftet med arbetsplatsbesöket är inte att inspektera eller granska företaget/arbetsplatsen utan att hjälpa den individuella patienten att undvika hudbesvär från sitt arbete.