Information till dig som ska remittera

 

Allmän information

Remittering till AMM Syd kan göras för utförande av tjänst i form av arbets- eller miljömedicinsk bedömning. I vårt uppdrag ingår att utreda patienter med misstänkt arbets- eller miljörelaterad ohälsa. Fokus ligger på bedömning av samband mellan exponering och besvär. Vanligen kallas patienten till ett personligt besök på vår mottagning. I vissa fall kan vi dock besvara frågeställningen på befintligt underlag utan att träffa patienten.

Endast remiss från vården och egenvårdsanmälan tas emot. I majoriteten av fall behövs en utförlig anamnes, basutredning med differentialdiagnostik, aktuellt status och (om möjligt) en specifik diagnos inför remittering till AMM.  Därför rekommenderas starkt att patienten i första hand kommer på remiss från läkare. Inremitterande läkare behåller vårdansvaret under utredningstiden.

Möjlighet att inkomma med egenvårdsanmälan finns för privatpersoner. Undantag från detta gäller dock besvär relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö/stress (exempelvis utmattningssyndrom), lösningsmedel, samt strömgenomgång (el-olycksfall) där läkarremiss krävs. (Se även specifikation under rubrik tilläggskriterier nedan). Information om egenvårdsanmälan och remissblankett finns på AMM Syds sida på 1177.

Vid frågor kring remittering och remissens innehåll rekommenderas telefonkontakt med AMM Syd.

 

Vägledande dokument

Remisshantering sker i enlighet med SOSFS 2004:11, §5, samt Region Skånes generella rekommendationer.

Remisshantering och rutiner för väntande patienter – Region Skåne (skane.se)

god-klinisk-praxis—remisshantering.pdf (skane.se)

 

Principer för remissbedömning

Innehållet i en remiss ska vara av sådan kvalitet att en säker bedömning och prioritering kan göras.

Vid remissbedömning tar vi ställning till följande:

 1. Om frågeställningen ligger inom AMM Syds uppdrag och vi har utredning att erbjuda
 2. Om remissen innehåller tillräcklig information enligt remisskriterierna (se nedan) för att kunna bedömas (tydlig frågeställning, tillräcklig basutredning – differentialdiagnostik etc.)
 3. Om remissfrågan är av den typ som primärt bör handläggas på AMM (dvs rätt vårdnivå) och inte på annan specialistklinik, inom primärvård eller företagshälsovård.

 

Frågeställningar som ej utreds på AMM Syd

 • Arbetsförmågeutredning – för detta hänvisas till FHV eller annan aktör som utför dessa specialutredningar
 • Hudbesvär – för detta hänvisas till Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen på Hudkliniken SUS, Malmö. Urticaria kan även utredas via allergimottagning/medicinklinik om ej specifik misstanke finns om utlösande agens i arbets- eller yttre miljö.
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) – för bedömning hänvisas till specialist i psykiatri
 • Hörselskador och tinnitus – för detta hänvisas till ÖNH-klinik/audiologenhet eller FHV
 • Olycksfall – för detta hänvisas till ortoped, kirurg, eller annan relevant specialist utifrån typ av skada. Undantag är kvarstående skada/besvär efter strömgenomgång (”el-olycksfall”) – se separat skrivning under tilläggskriterier ovan.

 

Generella remisskriterier

De generella remisskriterierna gäller för alla inkommande remisser när det är relevant för aktuell frågeställning.

 

Remissens innehåll och åtgärder före remittering

Det viktigaste är att det finns en tydlig frågeställning och syfte med remissen.

Basal utredning med differentialdiagnostik skall i normalfallet vara utförd före remittering. För att göra en arbetsmedicinsk bedömning behöver det i flertalet fall en finnas en diagnos vid remittering.  Om så ej är möjligt skall det finnas en utförlig beskrivning av besvären.

För att remissen skall kunna bedömas adekvat krävs också att för frågeställningen relevanta uppgifter enligt nedan finns i remissen (administrativa och kliniska grunddata).

Administrativa grunddata

Patient:

 • Personnummer, namn, adress, telefonnummer
 • Eventuellt behov av tolk, ange språk eller typ av tolk

Avsändare:

 • Enhetens namn, adress, telefon (direktnummer till professionen)
 • Remittentens namn

Kliniska grunddata

 • Relevant överkänslighet och allergi.
 • Aktuellt yrke/sysselsättning, anställning (arbetsställe).
 • Bärare av smittsam sjukdom.
 • Aktuella mediciner.
 • Relevanta sociala data.
 • Tidigare och aktuella relevanta sjukdomar.
 • Patientens subjektiva besvär (typ, frekvens, debut och duration) samt ev relation till arbetsmiljö eller yttre miljö.
 • Adekvat status utifrån patientens tillstånd.
 • Tidigare utredning och behandling av relevans för bedömningen.
 • Aktuell planering för patienten.
 • Eventuell sjukskrivning och sjukskrivningsgrad, samt orsak till denna.
  • Uppgift om tidigare alt pågående aktivitet/prövning via FK, eller annan försäkringshistorik av betydelse.
  • Uppgift om patienten har tillgång till FHV, och om så är fallet – åtgärder som vidtagits eller pågår via denna.
  • Kopia av aktuella/relevanta journalanteckningar (speciellt viktigt om inremitterande är privat aktör eller finns utanför Region Skåne).

Övriga data

Uppgifter/dokument avseende genomförd utredning av skadlig exponering, såsom riskbedömning, mätdata från arbetsplatsen eller yttre miljö, produktdatablad eller annan information avseende produkter som misstänks ge besvär kan med fördel medskickas remissen.

 

Tilläggskriterier/kommentarer för remisser vid vissa exponeringar eller besvärsområden

 

Besvär från lungor och luftvägar

 • För patienter med nedre luftvägsbesvär/lungbesvär önskar vi att spirometri med reversibilitetstest samt phadiatoptest är genomfört och att samtliga resultat i siffror och diagram bifogas remissen.
 • För bedömning av misstänkt pneumokonios (silikos, asbestos etc.) krävs differentialdiagnostisk utredning av lungmedicinsk specialist före – eller i vissa fall parallellt med – bedömning på AMM Syd.

 

Besvär relaterade till inomhusmiljö (exempelvis fukt/mögel, ventilation)

 • I normalfallet bör företagshälsovården eller miljökonsultfirma först ha gjort en bedömning/utredning av inomhusmiljön. Som vid övriga remissfall bör även en medicinsk basutredning föreligga från behandlande läkare eller FHV.
 • AMM Syd utför som regel inte enkät- eller byggnadstekniska undersökningar i icke-industriella miljöer. AMM har främst en rådgivande roll i dessa ärenden och kan i första hand hjälpa till med uttolkning/bedömning av en genomförd inomhusmiljöutredning. När adekvat underlag finns – kan även en bedömning av samband med hälsobesvär genomföras.
 • När frågan gäller besvär som misstänks vara relaterade till skadlig inverkan i privat bostad bör man klargöra för frågeställaren vem som har ansvaret för en sådan exponeringsutredning och eventuella åtgärder (se nedan gällande ansvar för inomhusmiljö).
 • Vid stark misstanke om besvär av inomhusmiljön på arbetsplats där det saknas företagshälsovård eller motsvarande problem i enskild bostad där adekvat miljöutredning ej kommit till stånd får man göra en bedömning i enskilt fall om AMM har någon utredning att erbjuda.

Ansvar för inomhusmiljön 

När det gäller bostäder är fastighetsägaren ansvarig för utredning och är således oftast den som beställer en inomhusmiljöutredning. Om det gäller lägenheter i flerbostadshus har den boende möjlighet att vända sig till kommunens miljöförvaltning om inte fastighetsägaren kan åtgärda problemen. I en bostadsrättsförening är föreningen ansvarig för de gemensamma delarna av byggnaden (ytterväggar, VA-installationer, ventilationssystem mm.) som den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte kan eller får påverka, alltså byggnadens ”kärnfunktioner”. I det avseendet är föreningen och dess styrelse att betrakta som fastighetsägare. Resten av bostaden är den boendes ansvar.

 

Besvär relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö/stress

 • Vanliga tillstånd är depression och utmattningssyndrom. Vid dessa frågeställningar tas egenvårdsanmälan ej emot utan läkarremiss krävs av patientsäkerhetsskäl. Dessa patienter har oftast en uttalad och/eller långvarig psykisk ohälsa. Ur patientsäkerhetssynpunkt är det därför viktigt att det finns en ansvarig inremitterande läkare som dels kan bistå med omfattande information kring patientens diagnos, status/medicinsk bedömning och behandling inför utredning på AMM Syd, samt även kunna kontaktas under utredningens gång samt kunna följa upp patienten efter utredningen på AMM.
 • Bedömning på AMM syd görs i normalfallet endast om det av remiss framgår att en medicinsk sambandsbedömning behövs inför nära förestående eller pågående försäkringsmedicinsk prövning (vilken oftast innebär prövning av livränta). Bedömning kan vanligen ej göras om det pågår diagnostisk medicinsk utredning, arbetsrehabilitering, eller dylika åtgärder via arbetsgivare, FHV, konsult eller behandlande läkare.
 • Utredning av skuldfrågan i fall av mobbing görs ej. Vi tar endast ställning till sammantagen skadlig inverkan i arbetet.
 • Utredning på AMM Syd omfattar ej arbetsrättsliga frågor.
 • Om det är mer än 5 år sedan den skadliga exponeringen upphört kan endast i undantagsfall en utredning erbjudas.

I remissen måste tydligt framgå:

 • Aktuell planering
 • Om annan behandlande läkare finns utöver imremitterande
 • Vilken/vilka diagnoser som skall prövas
 • Social, psykiatrisk och somatisk anamnes och uteslutande av somatisk sjukdom som orsak till besvären
 • Aktuellt psykiskt status (ej äldre än 6 månader)
 • Genomgången utredning /behandling avseende psykiska besvär, aktuell försäkringshistorik (FK, AFA-försäkring el dyl), ev insatser från FHV/arbetsgivare och vad i arbetet som patienten anser kan ha orsakat aktuella besvär
 • Kopia av aktuell journal och dokumentation av patientens egen berättelse (när sådan finns), kan med fördel bifogas remissen
 • I övrigt, se de generella remisskriterierna avseende remissinnehåll


Misstänkt lösningsmedelsskada

 • Vid dessa frågeställningar tas egenvårdsanmälan ej emot utan läkarremiss krävs av patientsäkerhetsskäl.
 • Kronisk lösningsmedelsskada är i dagens läge mycket ovanlig. Därför ser vi helst att inremitterande kontaktar kliniken för dialog innan remiss skickas.
 • Inför remittering skall det finnas en noggrann basutredning inkluderande CT- eller MR-undersökning av hjärnan, differentialdiagnostik och utredning vid minnesmottagning eller motsvarande specialiserad enhet för kognitiva besvär.
 • Alternativa förklaringar i form av somatisk och psykisk sjukdom – såsom demenssjukdom, vaskulär sjukdom – skall först ha uteslutits eftersom kronisk lösningsmedelsskada är en uteslutningsdiagnos.
 • Undantag från fullständig differentialdiagnostik före remittering kan göras om en akut påverkan av lösningsmedel misstänks. I sådant fall kan en arbetsmedicinsk bedömning behöva göras i närtid av medicinska skäl, även om patientens diagnos inte är fastställd.


Strömgenomgång (”el-olycksfall”)

 • Vid dessa frågeställningar tas egenvårdsanmälan ej emot utan läkarremiss krävs av patientsäkerhetsskäl då omfattande medicinskt underlag behövs före remittering och aktuell ansvarig läkare behöver finnas för dialog i samband med utredningen.
 • Remiss för sambandsbedömning är huvudsakligen indicerad vid kvarstående besvär/skada efter att patienten genomgått utredning/behandling och rehabilitering. Dock kan vid behov även i tidigare skede ges korta konsultativa råd till inremitterande avseende utredning, då dessa patienter lätt hamnar ”mellan stolarna” på grund av atypiska besvär och symtom som ibland uppträder med viss latens.

 

Att tänka på

För patienter som är skrivna inom verksamhetens upptagningsområde, d.v.s skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland (kommunerna Halland, Laholm och Hylte) gäller inga kostnader. Specialistvårdsremiss behövs ej.

 

Kontakt

Mottagning/Fråga-svar
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Mottagning/Fråga-svar
amm@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND