Information till dig som ska remittera

För generella remissregler se: www.skane.se/remisshantering

Remittering till AMM syd kan göras för utförande av tjänst i form av arbets- eller miljömedicinsk bedömning. Inremitterande läkare behåller vårdansvaret under utredningen.

Vi har kompetens för att bedöma exponering i arbetslivet och/eller omgivningsmiljön och dess samband med ohälsa och olika besvär. 

Vi utreder patienter som kommer på remiss till oss. Vanligtvis kallas patienten för personligt besök och utredning. I vissa fall kan vi dock besvara frågeställningen i remissen på redan befintligt underlag eller direkt ge råd om fortsatt handläggning. I dessa fall kallas inte patienten till oss. 

Vi utreder inte hudproblem, misstänkta skador av buller eller effekter av olycksfall, med undantag av långtidseffekt av el-olycksfall.

Innan patienten remitteras till mottagningen bör en basal medicinsk utredning vara genomförd.

Tag gärna kontakt med mottagningen inför remittering om du är osäker på vilken typ av utredning vi kan göra och när det är lämpligt att skicka remiss.

 

Remissens innehåll:

 • Patientens adress och telefonnummer (hem, arbete, mobil)
 • Adress och telefonnummer till inremitterande läkare (direktnummer för professionen)
 • Tydlig frågeställning
 • Diagnos och symtom
 • Resultat av gjorda utredningar* och vidtagna åtgärder 
 • Kopia på relevanta journalanteckningar
 • Patientens yrke, arbetsplats och exponering
 • Besvärens relation till arbetet eller annan exponering
 • Produktdatablad eller annan information avseende de produkter man misstänker orsakar besvären (om tillgängligt).
 • Uppgift om aktuell företagshälsovård – om sådan finns
 • Uppgift om eventuell sjukskrivning

* För patienter med luftvägsbesvär önskar vi att spirometri med reversibilitetstest samt phadiatoptest är genomfört innan remittering.

Att tänka på

För patienter som är skrivna inom vårt upptagningsområde, d.v.s. Skåne, Blekinge, Kronoberg och Södra Halland gäller inga kostnader. Specialistvårdsremiss behövs ej.

Kontakt

Telefon: Mottagning/Fråga-svar:
046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag: 10:00-12:00
Onsdag: 13:00-15:00
Fredag: 08:00-10:00
Telefontider Lab:
Mån – Fre: 10:00-12:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Arbets- och miljömedicin Syd