Analyser & Priser

Nedan följer en lista på de ämnen som laboratoriet erbjuder i sitt standardsortiment. Prislistan finns här (pdf).
Saknar du en analys är du välkommen att kontakta laboratoriet för diskussion vad vi kan erbjuda.

Metaller

Bly*
Kadmium*
Kvicksilver
Krom
Kobolt
Mangan
Nickel
Metaller i luft och damm
* Analyser ackrediterade av Swedac

Damm

Totaldamm
Inhalerbart damm, IOM-provtagare
Respirabelt damm

 Isocyanater

Specifika antikroppar, IgE mot isocyanater

Organiska syraanhydrider (OSA)

Specifika antikroppar, IgE mot OSA
OSA-metaboliter
OSA i luft

Polyaromatiska kolväten

PAH metabolit ((1-hydroxypyren (1-HP))
PAH i luft (naftalen, benso(a)pyren)

Cytostatika

Cytostatika på ytor:
Panel 1: Cyklofosfamid, Ifosfamid, 5-Fluorouracil, Etoposid, Gemcitabin
Panel 2: Metotrexat, Cytarbin
(se faktablad – Cytostatika i arbetsmiljön (pdf))

Övriga

Styrenmetaboliter (mandelsyra, fenylglyoxylsyra) i urin
Nitrosaminer i luft
Akrylater i luft


Analysportalen

Analysförteckning för lab inom Labmedicin Skåne

SLAMM
Analysförteckning för lab vid samtliga AMM

Kontakt

046 – 17 31 95
Telefontider:
Mån – Fre: 10:00-12:00